1. כללי

  1. האתר  https://cannabis.truepharm.co.il/ (להלן: ” truepharm ” ו/או “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה בית מרקחת אינטרנטי המאפשר התייעצות עם רוקח, וחנות פארמה וירטואלית לרכישת תרופות ו/או קנאביס רפואי ומוצרים נוספים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
  2. בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת בית מרקחת כנרת בע”מ, רח’ ויצמן 119, כפר סבא, ח.פ. 514290485 (להלן: “החברה”)
  3. פעולה באתר truepharm הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה (להלן: “פעולה”).
  4. פעולה באמצעות אתר truepharm כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין truepharm.
   האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.
   האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.
  5. כל המבצע פעולה truepharm מצהיר כי הינו מודע לתקנון truepharm ולכללי ההשתתפות באתר truepharm  ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן).
  6. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
  7. truepharm עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. truepharm לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן, truepharm לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.
  8. חרג truepharm מהוראות תקנון זה במקרה ו/או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתו, לא יהווה הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את truepharm לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
  9. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של truepharm בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
  10. truepharm שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
  11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

  12. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: 09-7671100

   או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה dana@truepharm.co.il

 1. הזכות והאופן לייעוץ באמצעות האתר

  1. כל אדם יכול לפנות ולקבל יעוץ באתר truepharm בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

   1. המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.  האפשרות לקבל יעוץ הינה רק לבני אדם ולא לישויות משפטיות כגון חברות וכד’.
   2. במידה ומבצע הפעולה הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
   3. המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
   4. המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
   5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או לקוח truepharm הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבקר ו/או לקוח באתר לשלם עבור הייעוץ ו/או השירותים אותם יקבל.
   6. המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
  2. truepharm רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר (להלן: “מבקר” או “משתמש” או “לקוח”) ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  3. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה truepharm, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו, רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
   3. אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע truepharm או בצדדים שלישיים כלשהם;
   4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם truepharm או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור שירותים שקיבל truepharm, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
   5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 1. אופן הקבלת הייעוץ

  1. truepharm מאפשרת לך לקבל יעוץ באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה. מובהר כי בשלב זה, אין המדובר ביעוץ רוקחי מורכב הנוגע לשילוב של תרופות, בחינה של היענות לטיפול וכד’. הייעוץ הניתן באמצעות האתר מוגבל ליעוץ כללי, בכל הנוגע לתרופות OTC, אופן השימוש בתרופות ו/או מוצרי קנאביס רפואי וכד’.
  2. ניתן ואף מומלץ לקבל יעוץ רוקחי מקצועי ומעמיק במסגרת פגישת יעוץ בבית המרקחת. ניתן להזמין מועד לפגישת יעוץ באמצעות בית המרקחת בטל: 09-7673228
  3. מובהר כי האחריות למידע שנמסר על ידי המשתמש הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הייעוץ שיתקבל על ידי המשתמש, תלוי ומושפע באופן מהותי מהמידע שיימסר על ידו.
  4. המשתמש מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ורלבנטי בכל הנוגע לנושא הייעוץ ולכל נושא אחר רלבנטי, כולל מצב בריאותי מלא.
  5. מובהר כי לאתר אין כל אפשרות לבדוק או לוודא את אמיתות המידע שהתקבל מהמשתמש ו/או האם המידע מלא.
  6. הייעוץ שיינתן, ייעשה אך ורק על בסיס המידע שיתקבל מהמשתמש, ובהתאם לאותו מידע. אין זה באחריות truepharm לבדוק מידע זה בכל דרך או אופן שהוא.
  7. האתר רשאי להפסיק מתן ייעוץ ו/או להימנע ממנו לחלוטין מלכתחילה באם יגיע למסקנה כי ייתכן והמשתמש אינו מוסר מידע נכון ו/או מלא בכל הנוגע לנושא הייעוץ ו/או בכל הנוגע למצבו הבריאותי.
  8. המשתתף יודע ונותן את הסכמתו כי כל הליך הייעוץ, כולל כל המידע שימסור, נשמר במאגר המידע של האתר, בהתאם לכללים של רישום וניהול מאגר מידע, על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות.
  9. מובהר כי הייעוץ באתר אינו בגדר תשאול רוקחי כהגדרתו בנוהל 112 של משרד הבריאות ואינו בגדר ייעוץ רוקחי יזום כהגדרתו בנוהל 113 של משרד הבריאות.
 1. הזכות לרכוש מוצרים באתר

  1. כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר truepharm בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

   1. המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
   2. במידה ומבצע הפעולה הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
   3. המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
   4. המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
   5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או לקוח truepharm הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבקר ו/או לקוח באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
   6. המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
  2. truepharm רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר (להלן: “מבקר” או “משתמש” או “לקוח”) ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  3. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה truepharm, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו, רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
   3. אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב truepharm או בצדדים שלישיים כלשהם;
   4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם truepharm או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מ truepharm, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
   5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 1. אופן הרכישה

  1. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.
  2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מידע”, המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: “דף המידע”).
  3. נתוני הפריטים אשר נמסרים ב”דפי המידע” באתר, ו/או ע”י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים. המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר truepharm על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והוא באחריותם הבלעדית. truepharm לא יהיה אחראי לתוכנם היקפם ונכונותם של נתונים אלו.
  4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
  5. מגוון הצבעים המופיע בדפי המידע באתר הינו להמחשה בלבד.
  6. לחיצה על כפתור הוסף לסל שליד הפריט המבוקש.
  7. עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור “סל הקניות שלי”. שם ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או איסוף עצמי) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי. לבסוף ניתן לבחור אם תרצה שנשמור את הפרטים שלך לרכישה עתידית.
  8. במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. truepharm שומר לעצמו את הזכות, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע.
  9. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצוין כאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו.
  10. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו truepharm עקב שיבוש הליכי המכירה.
  11. לאחר ביצוע הפעולה יבצע truepharm בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר ש truepharm יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין truepharm. היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי, לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל.
  12. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה truepharm זכאית לבטל את ההזמנה.
  13. ההזמנה תירשם במחשבי truepharm וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור “ההזמנות שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מסיום הליך הרכישה.
  14. truepharm תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבקש מהלקוח לשלוח אליה את צילום תעודת הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.
  15. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את truepharm. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של truepharm, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן.
 1. תנאים כלליים

  1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:

   1. “מחיר מחוק”- משמע, המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע”י היצרן או היבואן. מחיר זה אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט. על הלקוח לבדוק את מחירי הפריטים.
   2. “מחיר באתר” ו/או “מחיר שלנו”- המחיר בו מוצע המוצר למכירה ב truepharm.
  2. כל המחירים באתר כוללים מע”מ.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

  1. truepharm ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או בדרך של “איסוף עצמי” ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
  2. truepharm יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המידע של המוצרים. truepharm  מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין שלוש שעות לשלושה ימי עבודה.
  3. truepharm עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות. truepharm  לא יהיה אחראי לכל איחור בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
  4. truepharm לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג שירות הלקוחות של truepharm ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן.
  5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית truepharm יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
  6. באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין truepharm מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.
  7. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע”י truepharm ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו בבית מרקחת “כנרת”, בכתובת: רח’ ויצמן 119, כפר סבא. האפשרות לביצוע “איסוף עצמי” מותנית בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע “איסוף עצמי” קבועים בהתאמה לשעות פעילות בית המרקחת ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות פעילות אלה.
  8. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
  9. ויודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לtruepharm. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
  10. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המידע בשירות הלקוחות. ויודגש, באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה מיידית. בדפי המידע של מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע בשירות הלקוחות.
  11. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  12. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (שירות שליחים, “איסוף עצמי”), לפי בחירתו של הלקוח. עם זאת, truepharm שומר על זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, ל truepharm הזכות לחייב את הלקוח בחיוב נוסף כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו.
  13. בעת תיאום האספקה, רשאי truepharm לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
  14. כמו כן, בעת המסירה, ככל שהמדובר בתרופת מרשם, תדרוש truepharm את מסירת המרשם המקורי הנוגע לתרופות המסופקות לידי השליח כתנאי לקבלת התרופות על ידי המטופל.
 2. ביטול עסקה

  1. האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
  2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
  3. זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:

   1. לגבי ” טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
   2. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
   3. מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), ציוד רפואי, ציוד מגן, תמ”ל או כתוסף תזונה.
  4. ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: dana@truepharm.co.il או לפקס : 097672200
  5. ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לבית מרקחת “כנרת”, רח’ ויצמן 119, כפר סבא 4422507.
  6. יחד עם זאת מובהר, כי בכל הנוגע לתרופות, על פי הוראות החוק, החזרת תרופות אסורה ובלתי אפשרית!
  7. truepharm יחליף ו/או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, שאינו תרופה, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

   1. המוצר הוחזר תוך 14 יום.
   2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
   3. המוצר יישלח ע”י שליח לבית מרקחת “כנרת”, רח’ ויצמן 119, כפר סבא 4422507.
   4. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
   5. truepharm רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.
  8. במקרה של ביטול העסקה, truepharm שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול. דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
  9. truepharm שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   1. עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין (“תוכן פסול”).
   2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
   3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת truepharm את המשך פעילות האתר.
   4. במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר.
   5. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
   6. בכל מקרה, שלדעת truepharm נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
   7. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי truepharm לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי truepharm  להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
   8. מימש truepharm את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
 1. שמירה על סודיות ופרטיות הלקוח

  1. אם הלקוח בחר לשמור באתר שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותו בכל הרכישות ו/או השימוש באתר, יהיה עליו, לאחר מכן, לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
  2. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג’ או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. באחריות המשתמש לדווח ל truepharm על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. truepharm לא יישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
  3. מסירת הפרטים האישיים במהלך הייעוץ ו/או בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
  4. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל truepharm לתת את הייעוץ המתאים ו/או לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.
  5. ידוע למטופל כי המידע הנמסר על ידו ל truepharm נשמר על ידי האתר בהתאם להוראות החוק, ובנסיבות המפורטות לעיל.
  6. truepharm מתחייבת שהפרטים המזהים של המשתמש שיימסרו במהלך הייעוץ ו/או פרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי truepharm  לגורמים שלישיים חיצוניים.
  7. כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי המפורטות בתקן PCI, truepharm לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס האשראי, אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה. אם זאת, בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, truepharm  לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  8. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים  מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד הטלפוני לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר.
  9. truepharm לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

   1. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
   2. לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר.
   3. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
   4. במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם truepharm או מי מטעמו.
   5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ל truepharm.
   6. במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב truepharm או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות truepharm.
   7. במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  10. truepharm שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר, מידע אודות מאפייני מצב רפואי (ללא פרטים מזהים), הרגלי חיים (ללא פרטים מזהים), קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם צפה, וכל מידע אחר.
  11. truepharm שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
 2. אחריות

  1. אחריות truepharm  לייעוץ הינה על פי הוראות החוק ובכפוף לאמור בפרק 3 לעיל.
  2. truepharm שולחת את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך ל truepharm באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן בכתב בדוא”ל ל info@truepharm.coIl לפקס 097672200  יש לצרף תמונה להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו ל truepharm ככל שיידרש. truepharm תשלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי.
  3. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.
  4. האחריות של truepharm למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ”י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
  5. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
  6. truepharm לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
  7. truepharm לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של

   המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.

  8. truepharm לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע”י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.
 3. קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל”בית מרקחת כנרת בע”מ” או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם ” truepharm ” וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של truepharm בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של truepharm מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של truepharm מראש ובכתב.
 5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של truepharm מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
 1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר truepharm  יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך במחוז מרכז וככל שהמדובר בסמכות בית משפט השלום, יהיה זה בית משפט השלום בכפר סבא בלבד.